A A A

Załącznik do Uchwały Nr 105 z dnia  5 października 2019 roku

                                                                                                             Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich  na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2020 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej  na ochronę  i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR  i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka pełna 

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia. 

-  osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

   poruszających się na wózku inwalidzkim).    

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat  (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym ze zbiorników: „Topiołki” w Ćmielowie,  „Przeria” w Biedrzychowie,  „Buczyna” w Bogorii.

60,00

3

Składka niepełna z tytułu deklaracji  do wędkowania w „Jeziorze Tarnobrzeskim”

150,00

4

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,                                                                     -   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

-  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub    

   poruszających się na wózku inwalidzkim) 

75,00

 

 

Składka roczna uzupełniająca:

 

 

 

 

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

 

3

Składkę z pkt IV.1. przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji do wędkowania na części obwodu rybackiego Nr 6 rz. Wisła odcinek od ujścia rz. Wisłoki  do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale Elektrowni w Połańcu.

40,00

 

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

           

V

Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa  1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa  3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa  7-dniowa

60,00

VI

Opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu od osób niezrzeszonych i cudzoziemców.

1

Opłata okresowa  1-dniowa

35,00

2

Opłata okresowa  3-dniowa

65,00

3

Opłata okresowa  7-dniowa

100,00

4

Opłata roczna pełna

550,00

5

Opłata roczna niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

350,00

6

Opłata roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5 + 6 = 4)

200,00

7

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na zbiornikach wydzielonych

400,00

8

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na jednym wybranym zbiorniku wydzielonym

300,00

9

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania metodą spinningową

450,00

10

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania ze środków pływających

500,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

  1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte  w wykazie wód wydzielonych.
  1. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć  u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
  1. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają  zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
  2. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
  3. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
  4. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
  5. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
  6. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
  1. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.

  1. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

            Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

ZASADY DOT. UDZIELANIA ULGI 50% DLA MĘŻCZYZN OD 65 I KOBIET OD  60 ROKU ŻYCIA - KLIKNIJ

Składki członkowskie 2020 r. - Uchwała i informacje szczegółowe - KLIKNIJ

REJESTR POŁOWU RYB - KLIKNIJ -

 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OKRESOWYCH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I DLA NIEZRZESZONYCH WNOSZĄCYCH WPŁATY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ