A A A

Wykaz

Okręgów z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2020 roku.

 


1. Biała Podlaska ( 2021 ) - udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione.


2. Białystok ( 2021 ) - umawiające się Okręgi wzajemnie honorują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne PZW wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione. Strony porozumienia wzajemnie honorują rejestry połowu ryb stanowiące integralną część zezwolenia.


3. Chełm (2021 ) - udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.


4. Częstochowa ( 2021 ) - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne
wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Połów ryb metodą trollingową wymaga dodatkowej składki w wysokości 200 zł. za cały rok i 28 zł. za jeden dzień


5. Ciechanów ( 2020 ) - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb oraz honoruje ustalony system ulg. Porozumienie nie obejmuje składek okresowych oraz składek uzupełniających do macierzystych składek okręgowych.


6. Kielce ( 2021 ) - udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone” po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 75 zł.


7. Lublin ( 2021 ) - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.


8. Piotrków Trybunalski ( 2020 ) - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania ulgowych składek okręgowych wniesionych
w macierzystych okręgach. Wędkarze Okręgu Piotrkowskiego wnoszą Tarnobrzeską składkę okręgową w wysokości 75 zł. Natomiast wędkarze Okręgu Tarnobrzeskiego wnoszą składkę ulgową Okręgu Piotrkowskiego w wysokości 80 zł. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.


9. Siedlce ( 2021 ) - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie obejmuje system ulg stosowanych w Okręgach.


10. Sieradz ( 2021 ) - udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką oraz honoruje system ulg w składkach.


11. Skierniewice ( 2020 ) - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.


12. Tarnów ( 2020 ) - udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować a ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. i odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych OkręgU Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 85 zł.
Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych.

Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły - obwód rybacki Nr 5 - od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł.
W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły - obwód rybacki Nr 6 - od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.


13. Zamość ( 2020 ) - strony porozumienia ustalają, że składki wniesione przez wędkarzy w macierzystym Okręgu upoważniają odpowiednio do amatorskiego połowu ryb z brzegu i ze środków pływających na wodach ogólnodostępnych obydwu Okręgów wyszczególnionych w zezwoleniu Okręgu uprawnionego do rybactwa, na którego wodach amatorski połów ryb będzie się odbywał według zasad określonych w tym zezwoleniu.
Porozumienie obejmuje system stosowanych w okręgach ulg.
Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych z porozumień Rogoźno, Bojary, Zagóra oraz wód górskich. Na zbiornik Nielisz obowiązuje składka roczna uzupełniająca w wysokości 80 zł.


Okręg Tarnobrzeg - udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne ( rzeki ) wraz z drobnymi zbiornikami ( wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu).

Prawo do wędkowania na wodach górskich daje .wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg. ( Nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie: np.: Częstochowa, Kielce, Piotrków Trybunalski, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

Uwaga:

1. Dodatkowe informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na stronach Internetowych Okręgu.

2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.

Wędkując na wodach ogólnodostępnych innych Okręgów - należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska,


3. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trolingową,


W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg obowiązujący w Okręgu.

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.


Zarząd Okręgu